Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

Веднъж се връщах с приятели от колежа и ненадейно покрай нас профуча с голяма скорост жребец с надяната на главата си юзда. Той влетя в близкият стопански двор. Беше целият изкалян и запотен, явно доста дълго бе тичал и се запъти да пие вода. Собственикът не позна коня, а ние се завтекохме, за да го…